System Maratonów Kresowych

Zgłoszenie na maraton -- Apply for marathon


Wypełnia zawodnik pełnoletni lub rodzic (opiekun prawny) w imieniu osoby niepełnoletniej

The following form shall be filled by a person more than 18 years old or a parent (legal guardian) of an underage (less than 18 years old) participant

Imię zawodnika - First name : *
Nazwisko zawodnika - Last name: *
Rok urodzenia zawodnika - Year of birth: *
Płeć - Sex:
Kraj - Country: *
Województwo (POL only):
Kod pocztowy (POL only):
Miejscowość - City: *
E-mail: *
Telefon - Phone number (np./e.g.: '+48123456789'):
Drużyna (wybierz z listy) - Team:
Dodaj nową ekipę - Add new team
Nowa drużyna (której zostaniesz członkiem)/ New team:
Wyścig - Marathon stage
Dystans - Distance:
*
Sposób płatności - Payment:
*
Numer startowy (jeśli posiadasz) - Starting number:
Osoba do kontaktu w razie wypadku (imię i nazwisko i nr telefonu)
Contact person in case of accident (first name, last name, phone number)
Uwagi - Remarks:
Opiekun zgłaszający niepełnoletniego zawodnika: imię, nazwisko, numer dowodu
Guardian of a person under 18 years old: first name, last name, personal ID/ passport number

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie informacje są prawdziwe. Oświadczam, iż mój stan zdrowia / stan zdrowia mojego dziecka pozwala na wzięcie udziału w zawodach sportowych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z rejestracją i udziałem na wydarzeniu sportowym. Administratorem danych jest Fundacja "Maratony Kresowe". Akceptuję postanowienia regulaminu "Maratonów Kresowych".
I certify that all information provided by me is correct. I declare that my state of health / health of my child allows to participate in sports competitions. I agree to processing of my personal data in accordance with the Personal Data Protection Act in connection with registration and participation at a sports event. The data administrator is the "Maratony Kresowe" Foundation. I accept the terms and conditions of "Maratony Kresowe" *